2017-03-31

Obwieszczenie

Zadzim, dnia 29.03.2017 r.


Znak: IK.6733.2.2017


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579 ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138 ), zawiadamia, że na wniosek z dnia 9 marca 2017 r. (data wpływu: 14 marca 2017 r.), Pana Andrzeja Czołnowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej, słupa kablowego w linii SN 15 kV, złącza kablowego ZK/SN, linii kablowej średniego napięcia 15 kV na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 148, 153, 190, 192/1, 192/2, 292 (obręb Pałki) położonych w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, pok. nr 2.


Wójt Gminy Zadzim
/-/Krzysztof Woźniak

Załączniki

  obwieszczenie_cel_p..._20170329.pdf 55,51 KB (pdf) szczegóły pobierz