2018-04-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 12.04.2018

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Zadzim, na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405, ze zm.)                             
 

zawiadamia


o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie budynku inwentarskiego – gęśnika do chowu gęsi owsianej na 9 000 stanowisk ptaków na terenie istniejącego gospodarstwa prowadzącego działalność o tożsamym profilu”


Organem właściwym do wydania a decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zadzim, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach.


Organy uzgadniające, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu) 03.04.2018 r.)  znak: WOOŚ.4221.37.2018.IDz/Aso.5  uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach swoją opinią sanitarną z dnia 12.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu: 22.11.2017 r.) również uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.


Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405, ze zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.


W związku z tym, informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz  o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Zadzimiu, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek - piątek w godz. 08.00 - 16.00).


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug_zadzim@wp.pl, w terminie 21 dni , tj. od dnia 17.04.2018 r. do 09.05.2018 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zadzim, Zadzim 44, 99 - 232 Zadzim, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wierzchy i  Charchów Księży.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Załączniki

  Obwieszczenie_20180412.pdf 312,74 KB (pdf) szczegóły pobierz