2018-04-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 12.04.2018

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Zadzim, na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405, ze zm.)                             
 

zawiadamia


o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie budynku inwentarskiego – gęśnika do chowu gęsi owsianej na 9 000 stanowisk ptaków na terenie istniejącego gospodarstwa prowadzącego działalność o tożsamym profilu”


Organem właściwym do wydania a decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zadzim, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach.


Organy uzgadniające, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu) 03.04.2018 r.)  znak: WOOŚ.4221.37.2018.IDz/Aso.5  uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach swoją opinią sanitarną z dnia 12.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu: 22.11.2017 r.) również uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.


Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405, ze zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.


W związku z tym, informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz  o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Zadzimiu, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek - piątek w godz. 08.00 - 16.00).


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug_zadzim@wp.pl, w terminie 21 dni , tj. od dnia 17.04.2018 r. do 09.05.2018 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zadzim, Zadzim 44, 99 - 232 Zadzim, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wierzchy i  Charchów Księży.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Załączniki

  Obwieszczenie_20180412.pdf 312,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się