Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie ustalenia planu szkoleń pracowników na 2017 rok
01.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Gminy w Zadzimiu
01.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2016
16.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zadzimiu
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 20.12.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania
wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zadzimiu
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 19.12.2016 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2016
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie
Gminy w Zadzimiu
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Pietrasik
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zadzimiu w zakresie bieżącego
zarządu mieniem gminnym i innych czynności
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych
dojazdowych do nieruchomości i gruntów rolnych oraz zasad
ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 06.12.2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
11.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się