Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń w Urzędzie Gminy Zadzim
25.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 24.04.2018 r.
W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy
Zadzim
25.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 18.04.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
25.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 12.04.2018 r.
w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji
niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 05.04.2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
lokalowych - lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem
25.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 23.03.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
23.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.03.2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Wójta Gminy Zadzim z
dnia 24.09.2015 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Zadzim
23.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.03.2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Wójta Gminy Zadzim z
dnia 24.09.2015 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Zadzim
23.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 09.03.2018 r.
w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018
roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
09.03.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się