2015-02-27

Wzory dokumentów w sprawach Inwestycyjnych i Komunalnych

L.p. Rodzaj dokumentu
1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i braku decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości
2 Wniosek o wydanie zaświadczeniao przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zadzim
3 Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza w pasie drogowym
4 Wniosek o uzgodnienie warunków technicznych ogrodzenia działki
5 Wniosek o uzgodnienie warunków technicznych zjazdu
6 Wniosek o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do wodociągu
7 Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej
8 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
9 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonanania robót drogowych
10 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyłączeniu do sieci wodociągowej
11 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
12 Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi
13 Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
14 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 

Załączniki

  Wniosek_MPZP.pdf 9,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_o_przeznacz...ki_w_MPZP.pdf 9,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_zajecie_pas...drogowego.pdf 38,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzgodnienie_warunko...a_dzialki.pdf 55,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzgodnienie_warunko...ch_zjazdu.pdf 59,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przylaczenie_do_wodociagu.pdf 52,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umieszczenie_urzadz...i_gminnej.pdf 60,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zajecie_pasa_drogow...y_drogowe.pdf 67,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaswiadczenie_o_prz...wodociagu.pdf 49,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawarcie_umowy-odpr...ie_w_wode.pdf 49,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zezwolenie_na_umies...rzadzenia.pdf 55,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_wyciecie_drzewa.pdf 76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  druk_zgloszenia_sza...yszczalni.doc 21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_zamiaru_...cia_drzew.doc 18,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się