2015-02-26

Urząd Stanu Cywilnego w Zadzimiu

Urząd Stanu Cywilnego w Zadzimu

adres: Zadzim 44, 99-232 Zadzim, Budynek Urzędu Gminy Zadzim, pok. nr 4
tel. 436486160 wew. 19

Kierownik: Elżbieta Ostraszewska

 

Formularze i wnioski

Dowody osobiste
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Akta Stanu Cywilnego
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

Ewidencja ludności
1. Wniosek o nadanie numeru PESEL
2. Zgłoszenie pobytu stałego
3. Zgłoszenie pobytu czasowego
4. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
5. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
6. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
7. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 

Opłaty skarbowe

Lp. Przedmiot opłaty skarbowej Stawka
1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
2. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 38 zł
3. Zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł
4. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 24 zł
5. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 24 zł
6. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
7. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji 50 zł
8. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego 39 zł
9. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu 39 zł
10. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego 39 zł
11. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek 39 zł
12. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. 39 zł
13. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
14. Opłata za zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu, ilości osób zameldowanych 17 zł
15. Opłata za pełnomocnictwo 17 zł
16. Opłata za przyspieszenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 39 zł
17. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego 1000 zł

Zwolnienia z opłat skarbowych:

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych
2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość; zwolnienie to przysługuje
również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych
4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego
5) zaświadczenie o przyjętych sakramentach
6) zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa
7) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Załączniki

  Formularz-utrata_zn...czenie_DO.pdf 89,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek-zaswiadczenie_o_SC.pdf 93,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaswiadczenie-brak_...alzenstwa.pdf 171,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_o_nadanie_PESEL.pdf 121,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_wyjazdu_...ranice_RP.pdf 78,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_powrotu_...a_granice.pdf 76,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_o_wydanie_D.O.pdf 95,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf 156,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf 154,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_wymeldow...czasowego.pdf 146,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_wymeldow...u_stalego.pdf 142,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się